Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuizing/opdracht.

 1. De inboedel van de klant dient transportwaardig ingepakt te zijn, tenzij de klant gebruik maakt van de inpakservice. Zo dient bijvoorbeeld de inhoud van een verhuisdoos zodanig ingepakt te zijn dat losse artikelen elkaar niet kunnen raken of beschadigen. 
 2. De klant zorgt dat er op de dag van verhuizing voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is voor de verhuiswagens. 
 3. De klant moet, indien deze geen gebruik maakt van de inpakservice, de verhuisdozen op een dusdanig goede manier sluiten (bijvoorbeeld met behulp van tape). 
 4. De klant zal toezicht houden op de kostbaarheden zoals juwelen en geld.
 5. De klant dient de hele verhuizing aanwezig te zijn om onder andere de veiligheid van de goederen te kunnen waarborgen. Items van extreme waarde dienen ten alle tijden in het bezit van de klant te blijven. De opdrachtgever dient bij het in- en uitladen te controleren of alle items ingeladen/verhuisd zijn. Indien blijkt dat er items zijn achtergebleven op het beginadres is Quick Verhuizing hier niet aansprakelijk voor. 
 6. Wat betreft gas en elektra voert Quick Verhuizing geen ontkoppel/aansluit werkzaamheden uit. Het (ont)koppelen van een wasmachine is altijd voor eigen risico.
 7. Quick Verhuizing boort geen gaten in muren o.i.d. 
 8. De (de)montage van meubels dient op voorhand te zijn vermeld. 
 9. De betaling van het op voorhand afgesproken bedrag dient direct na de verhuizing te worden voldaan. De voorman tijdens de verhuizing beschikt over een draadloos pinapparaat, waarmee zowel uw als onze veiligheid kan worden gewaarborgd. 
 10. Bij elke verhuizing wordt bij het inzetten van de 20m3 vrachtwagen een minimum van 3 uur afgerekend.
 11. Op een verhuizing dienen voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn. Indien een tekort aan mankracht toe te wijden is aan de klant wordt het recht behouden om extra hulp aan te rekenen.
 12. In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten van de beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van verzekering. 
 13. Indien de onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd zijn voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp worden berekend door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen. 
 14. In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vast te laten stellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers. 
 15. Indien de klant redelijkerwijs de schade niet voor het vertrekken van de verhuizers had kunnen opmerken, heeft deze 7 dagen de tijd om de schade te melden. Indien dit niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen bij Quick Verhuizing wordt gemeld wordt alle aansprakelijkheid van Quick Verhuizing verworpen. 
 16. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn zijn/haar schade of klacht heeft gereclameerd, vervallen al diens rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, met betrekking tot hetgeen waarover hij/zij binnen de termijn had kunnen reclameren.
 17. Het plaatsen van items in de vrachtwagen door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.  
 18. De klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. De factuur dient ten alle tijden te worden vereffend. 
 19. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen te zijn ingepakt. Indien dit niet het geval is behouden de verhuizers het recht om de voorwerpen niet, danwel op eigen risico van de klant, te verhuizen. 
 20. Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurd het vervoer op eigen risico van de klant. 
 21. Matrassen dienen, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de inpakservice, op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet in aanraking mogen komen met viezigheid.
 22. De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die een belemmering kan vormen voor de verhuisopdracht (brede/hoge hagen, brede/grote bomen etc.)
 23. Eventuele vertraging door het uitlopen van een andere verhuizing, fileproblemen of slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht of schadevergoeding. 
 24. Er wordt niet verhuisd via de trap indien er geen andere redelijke mogelijkheid bestaat. Quick Verhuizing is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel. 
 25. Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op u worden verhaald bij weigering van betaling. 
 26. Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden vallen niet onder de aansprakelijkheid. 
 27. Quick Verhuizing is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen.
 28. De klant is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen en muurdelen waar items over en langs verhuisd dienen te worden. Dit geldt tevens voor de gehele doorgang van de inboedel op alle adressen die door de klant zijn doorgegeven. Schade aan vloer en muurdelen zijn daarom altijd op eigen risico van de klant. 
 29. De vrijstelling bij schade bedraagt €450,- en is voor rekening van de klant.
 30. Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minimaal 48 uur van tevoren aangegeven te worden. Indien dit niet gebeurd wordt er een vast bedrag van €200 in rekening gebracht. 
 31. Quick Verhuizing kan nooit aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen de aangestelde vanuit Quick Verhuizing en de klant en/of zijn helpers.  
 32. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden en dieren blijft van aansprakelijkheid van Quick Verhuizing uitgesloten. 
 33. Mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. 
 34. De klant dient fysiek aanwezig te zijn tijdens de gehele verhuizing. Indien de klant niet zelf aanwezig kan zijn dient deze een contactpersoon aan te wijzen, welke handelt namens de klant. Deze contactpersoon neemt alle verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt op zich, waaronder het bij vertrek van de verhuizers controleren van de woning op eventuele schade.
 35. Quick Verhuizing is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade, indien deze schade is veroorzaakt ten gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie of door het gebruik van ondeugdelijke materialen door de klant. Denk hierbij aan schade die ontstaat door in slechte staat verkerende verhuisdozen.   
 36. Quick Verhuizing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan de klant en wordt door deze klant gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele aanspraken van derden. 
 37. Quick Verhuizing behoudt het recht om het vervoer van potten aarde/planten, of andere items waarvan de verhuizers het veilig transporteren niet kunnen garanderen te weigeren. 
 38. Inboedel of meubelstukken die ouder zijn dan 10 jaar en/of aangemerkt worden als zijnde antiek, of waarvan de afschrijvingstermijn is gepasseerd vallen buiten de aansprakelijkheid van Quick Verhuizing. De integriteit en stevigheid van deze inboedel kan niet gewaarborgd worden. 
 39. In het geval van schade, waarbij de algemene voorwaarden van Quick Verhuizing zijn nageleefd is de klant verantwoordelijk voor het aanleveren van aankoopbonnen om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding. Op basis van de aankoopbonnen kan de dagwaarde worden bepaald, welke leidend is bij de waardebepaling.